ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Το παρόν ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τους εκπαιδευτές των προγραμμάτων εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο αξιολόγησης με στόχο την μέτρηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του προγράμματος και τον βαθμό ικανοποίησης του εισηγητή από τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαχείρισης και προγραμματισμού της εκπαίδευσης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.
Το ερωτηματολόγιο έχει δομηθεί σε τρεις ενότητες:
  • Ενότητα Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
  • Ενότητα Β: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • Ενότητα Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
Η συμμετοχή σας στην αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και των μέσων και των πόρων που διατέθηκαν/ δεσμεύτηκαν για την υλοποίησή της εκπαίδευσης (υλικοτεχνική υποδομή, υποστηριτικτό υλικό κ.ά.) θα βοηθήσει την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης που προσφέρονται από τα Κέντρα Δια Βιου Μάθησης.